Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


De Gedaanteverandering - Bijbeltoneel

De Gedaanteverandering

Synopsis van de evangeliën volgens Matteüs 16 en 17, Marcus 8 en 9 en Lucas 9

4 spelers met tekst

Verteller, leerlingen, Petrus, stem van God

2 spelers zonder tekst

Mozes en Elia

Jezus met de leerlingen onderweg

Jezus

Wie zeggen de mensen dat Ik ben?

Mc 8:27

Leerlingen

Volgens sommigen Johannes de Doper, volgens anderen Elia, volgens weer anderen Jeremia of een van de profeten.

Mt 16:14

Jezus

En jullie, wie ben Ik volgens jullie?

Mt 16:15

Petrus

U bent de Messias, de Zoon van de levende God.

Mt 16:16

Jezus

Gelukkig ben jij, Simon Barjona; niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld, maar mijn Vader in de hemel. Ik zeg jou: jij bent Petrus; op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.

Mt 16:17-19

Pope Franics greets pilgrims in St Peters Square before the Wednesday general audience on Oct 29 2014 (Daniel Ibez, 2014, © Daniel Ibez)

Jezus (tot de leerlingen)

Jullie mogen niemand zeggen dat ik de Messias ben! Ik moet naar Jeruzalem gaan en zal veel moeten lijden van de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden, ik zal ter dood gebracht worden en op de derde dag worden opgewekt.

Mt 16:20-21

Petrus (tot Jezus apart)

God beware U, Heer! Dat mag U niet overkomen.

Mt 16:22

Jezus

Weg daar, achter Mij, satan. Je bent een struikelblok voor Mij, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen.

Mt 16:23

Jezus (tot alle leerlingen)

Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege Mij en de goede boodschap, zal het redden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen maar zichzelf schade toe te brengen? Want wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf? Want wie zich schaamt voor Mij en mijn woorden te midden van deze overspelige en afvallige generatie, over hem zal ook de Mensenzoon zich schamen wanneer Hij, bekleed met de heerlijkheid van zijn Vader, komt met de heilige engelen om iedereen loon naar werken te geven. Ik verzeker u, er zijn er hier die de dood niet zullen proeven voordat ze hebben gezien dat Gods koninkrijk met kracht gekomen is.

Mc 8:34-38

Mt 16:27

Mc 9:1

Jezus met Petrus, Johannes en Jakobus bij de berg

Verteller

Ongeveer een week na deze woorden nam Hij Petrus, Johannes en Jakobus mee en ging Hij de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde Hij van uiterlijk en werden zijn kleren stralend wit. Ineens waren er twee mannen met Hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen en over zijn heengaan spraken, de voleinding van zijn leven in Jeruzalem. Petrus en de anderen waren overmand door slaap; toen ze wakker werden, zagen ze zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden.

Lc 9:28-32

Petrus

Meester, het is maar goed dat wij hier zijn; laten wij drie hutten maken, een voor U, een voor Mozes, en een voor Elia.

Lc 9:33

Verteller

Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte.

Mt 9:5

Stem van God

Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind. Luister naar Hem.

Mt 9:5

The transfiguration (1891, Le Grand Catéchisme en Images)

The transfiguration (1891, Le Grand Catéchisme en Images)

Verteller

Toen de leerlingen dat hoorden, wierpen ze zich op de grond en werden ze vreselijk bang. Jezus kwam naar hen toe en raakte hen aan.

Mt 9:6-7

Jezus

Sta op en wees niet bang.

Mt 9:7

Verteller

Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan Jezus alleen en daalden ze van de berg af.

Mt 9:8-9

Jezus

Vertel niemand van dit visioen voordat de Mensenzoon uit de doden is opgewekt.

Mt 9:9

Leerlingen (tot mekaar)

Waarop zou dat opwekken uit de doden slaan?

Mc 9:10

Leerlingen (tot Jezus)

Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?

Mc 9:11

Jezus

Elia komt eerst en herstelt alles. Maar hoe kan over de Mensenzoon geschreven staan dat Hij veel lijden moet en miskend moet worden? Ik zeg jullie: Elia is al gekomen, en ze hebben hem niet herkend; ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.

Mc 9:12

Mt 9:12

Leerlingen

Hij heeft het over Johannes de Doper!

Mt 9:13

image005A.M.D.G. www.gelovenleren.net

MEER BIJBELTONEEL

Verwante onderwerpen...