Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


De knecht van de honderdman – Bijbeltoneel

Synopsis van de evangeliën volgens Matteüs 8 en Lucas 6 en 7

4

Jezus, honderdman, ouderlingen, vrienden van de honderdman

2

Menigte, knecht van de honderdman

De bergvlakte. Jezus beëindigt zijn rede.

Jezus

Iedere boom wordt aan zijn vruchten gekend; van doornen plukt men geen vijgen, en van een braambos snijdt men geen druiven. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart; maar de slechte mens brengt uit de slechte schat het slechte voort. Want de mond spreekt, waar het hart vol van is. Waarom noemt gij Mij Heer, Heer; en gij doet niet wat Ik zeg? Wie tot Mij komt en mijn woorden hoort, maar zich er ook naar gedraagt. Ik zal u tonen aan wien hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man, die een huis wilde bouwen, die graven en uitdiepen bleef, en de grondslag legde op de rots. Toen er nu een stortvloed kwam, beukte de stroom tegen dit huis; maar hij kon het niet doen wankelen, want het was stevig gebouwd. Maar wie hoort, en er niet naar handelt, is gelijk aan een man, die een huis zonder grondslag bouwde, boven op de grond. De stroom beukte er tegen aan; het huis viel aanstonds in, en werd geheel verwoest.

Lc 6:44-49

In het huis van de honderdman

Honderdman tot de ouderlingen

Mijn knecht, aan wie ik zeer gehecht ben, is ziek en ligt op sterven. Hij ligt thuis verlamd, en lijdt hevige pijnen. Ik heb horen spreken van Jezus. Ga naar hem toe met het verzoek mijn knecht te komen genezen.

Mt 8:5 Lc 7:2-3

Nabij Kafarnaüm. Jezus wordt gevolgd door een menigte mensen.

Ouderlingen

Heer, de knecht van de honderdman, aan wie hij zeer gehecht is, is ziek en ligt op sterven. Hij ligt thuis verlamd, en lijdt hevige pijnen. Wij verzoeken u, om hem te komen genezen. Hij verdient, dat Gij dit voor hem doet; want hij is ons volk genegen, en heeft voor ons de synagoge gebouwd.

Lc 7:4-5

Nabij het huis van de honderdman.

Vrienden van de honderdman

Heer, de honderdman zendt ons met deze boodschap: Heer, doe geen moeite. Neen, ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak komt. Daarom ook heb ik me zelf niet waardig geacht, om tot U te komen; maar spreek slechts één woord, en mijn knecht zal genezen. Want ook ik ben een man, die zelf onder gezag ben gesteld, en soldaten onder me heb. En tot den een zeg ik: Ga, en hij gaat; en tot den ander: Kom, en hij komt; en tot mijn knecht: Doe dit, en hij doet het.

Lc 7:6-8

Jezus tot de menigte

Voorwaar, Ik zeg u: Zo’n groot geloof heb Ik zelfs in Israël niet gevonden. Ik zeg u, dat velen zullen komen van het oosten en het westen, en zullen aanzitten in het rijk der hemelen, met Abraham, Isaäk en Jakob; maar dat de kinderen van het rijk zullen worden uitgeworpen naar buiten, de duisternis in; daar zal geween zijn en gekners der tanden.

Mt 8:10-12

Jezus tot de vrienden

Ga, en zoals hij geloofd heeft, zo geschiede het hem.

Mt 8:13

Verteller

Bij hun terugkomst thuis vinden de vrienden de knecht gezond.

Lc 7:10

A.M.D.G. www.gelovenleren.net

Download dit toneel of andere toneeltjes in PDF-formaat:

Bekoring van Jezus

De synopsis van de Bekoring van Jezus in de Woestijn in toneelvorm

Verder lezen →

De knecht van de honderdman

Synopsis van het verhaal van de genezing van de knecht van de honderdman in toneelvorm

Verder lezen →

De leerlingen van Johannes

Synopsis van verhalen over Johannes de Doper en zijn leerlingen in toneelvorm

Verder lezen →

De Talenten

Dit toneel bevat de parabel van de talenten en het vervolg van de eschatologische rede uit Mattheus hoofdstuk 25.

Verder lezen →

De Toneelbijbel (boek)

De Toneelbijbel bevat toneelstukken, gebaseerd op de synopsis van de vier Evangeliën volgens Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes.

Verder lezen →

De verloren zoon

De parabel van de verloren zoon in toneelvorm

Verder lezen →

De Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus

Dit toneel bevat het verhaal van de verrijzenis van Jezus in toneelvorm volgens een synopsis van de vier evangeliën, in drie bedrijven.

Verder lezen →

Doopsel van Jezus

De synopsis van het Doopsel van Jezus in toneelvorm

Verder lezen →

Geboorteverhaal

Het geboorteverhaal in toneelvorm

Verder lezen →

Gedaanteverandering

Het lijden van de Mensenzoon en zijn volgelingen en de Gedaanteverandering (Matteüs 16 en 17, Marcus 8 en 9 en Lucas 9) in toneelvorm

Verder lezen →

Het Koninkrijk Gods

Dit toneel is samengesteld uit een selectie van de meest sprekende dialogen uit de evangeliën die betrekking hebben op de komst van het Koninkrijk van God.

Verder lezen →

Het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus

Synopsis van de dialogen uit de Evangeliën volgens Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes in zes bedrijven.

Verder lezen →

Lazarus en de rijke man

De Parabel van Lazarus en de rijke man (Lucas, hoofdstuk 16) in toneelvorm

Verder lezen →

Opwekking van Lazarus

De opwekking van Lazarus (Johannes, hoofdstuk 11) in toneelvorm

Verder lezen →

Overspelige vrouw

Jezus en de overspelige vrouw (Johannes, hoofdstuk 8) in toneelvorm

Verder lezen →

Samaritaanse vrouw

Jezus en de Samaritaanse vrouw (Johannes, hoofdstuk 4) in toneelvorm

Verder lezen →

Storm op het meer

Storm op het meer en genezing van een bezetene (Matteüs 8, Marcus 4 en 5 en Lucas 8) in toneelvorm

Verder lezen →

Verwante onderwerpen...