Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Synopsis van de Bekoring van Jezus in de Woestijn in toneelvorm

Verteller, Duivel, Jezus

 

 

Woestijn met stenen op de grond

 

Verteller

Toen werd Jesus door den Geest naar de woestijn geleid, om door den duivel te worden bekoord.

En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger.

Mt 4:1-2

Duivel

Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot die steen, dat hij brood moet worden.

Lc 4:3

Jezus

Er staat geschreven: "De mens zal niet leven van brood alleen".

Lc 4:4 (Deut 8:3)

 

Op het dak van de tempel

 

Verteller

Toen voerde de duivel Hem naar de heilige stad, plaatste Hem op het dakterras van de tempel.

Mt 4:5

Duivel

Indien Gij Gods Zoon zijt, werp U dan naar beneden. Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal Hij over u bevelen, en zij zullen u op de handen dragen, opdat ge aan geen steen uw voet zoudt stoten".

Mt 4:6 (Ps 91:11-12)

Jezus

Er staat ook geschreven: "Gij zult den Heer uw God niet beproeven".

Mt 4:7 (Deut 6:16)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Ary_Scheffer_-_The_Temptation_of_Christ_(1854).jpg

The Temptation of Christ (Ary Scheffer, 1854, Walker Art Gallery, Liverpool, UK)

 

Op een hoge berg

 

Verteller

Weer nam de duivel Hem mee naar een zeer hoge berg, en toonde Hem alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid.

Mt 4:8

Duivel

Ik zal U al die macht en de heerlijkheid daarvan geven; want mij zijn ze geschonken, en ik geef ze, wien ik wil. Wanneer Gij mij aanbidt, zal dit alles het uwe zijn.

Lc 4:6-7

Jezus

Ga heen, satan; want er staat geschreven: "Gij zult den Heer uw God aanbidden, en Hem alleen dienen".

Mt 4:10 (Deut 6:13-14)

Verteller

Nadat de duivel al zijn bekoringen had uitgeput, verliet hij Hem voor een tijd. Hij vertoefde onder de wilde dieren, en zie, de engelen naderden, en dienden hem.

Lc 4:13

Mc 1:13

Mt 4:11

MEER BIJBELTONEEL

A.M.D.G.

Verwante onderwerpen...