Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Bijbeltoneel: het Doopsel van Jezus

Synopsis van het Doopsel van Jezus

4 tot 10  rollen met tekst

Verteller (Jesaja, Stem uit de Hemel), Johannes, Volk (Priesters en Levieten, Farizeeën en sadduceeën, Dopelingen, Tollenaars, Soldaten), Jezus

 

 locatie

Bij de rivier de Jordaan

 

Jesaja

Luister, iemand roept:

‘Bereid de HEER een weg in de woestijn, in het dorre land, een rechte baan voor onze God.  Elk dal moet worden opgehoogd, en elke berg en heuvel moet worden afgegraven; oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden en ruige gronden worden een vlakte. De heerlijkheid van de HEER zal zich openbaren, en alle mensen zullen haar zien, want de mond van de HEER heeft gesproken.’

Js 40:3-5

a-voice-in-the-wilderness-lorie-mccown-2012-lorie-mccown

A voice in the wilderness (Lorie McCown, 2012, © Lorie McCown)

Verteller

In het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius, wanneer Pontius  Pilatus gouverneur is van Judea, Herodes tetrarch van Galilea, zijn broer Filippus tetrarch van de landstreek Iturea en Trachonitis, Lysanias tetrarch van Abilene,  en Annas en Kajafas hogepriester, komt het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij gaat overal in de Jordaanstreek een doop van bekering verkondigen tot vergeving van zonden,

Deze Johannes heeft een kleed aan van kameelhaar en draagt een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel bestaat uit sprinkhanen en wilde honing.

De Joden hebben uit Jeruzalem priesters en Levieten op hem afgestuurd om hem uit te horen.

Lc 3:1-3

Mt 3:4

Joh 1:19

john-the-baptist-jacob-jordaens-rubenshuis-antwerpen

John the Baptist (Jacob Jordaens, Rubenshuis, Antwerpen)

Priesters en Levieten

Wie bent u? Bent U de Messias?

Joh 1:19

Lc 3:15

Johannes

Ik ben de Messias niet.

Joh 1:20

Priesters en Levieten

Wie dan wel? Bent u Elia?

Joh 1:21

Johannes

Die ben ik ook niet

Joh 1:21

Priesters en Levieten

Bent u soms de profeet?

Joh 1:21

Johannes

Nee.

Joh 1:21

Priesters en Levieten

Wie bent u dan? We willen een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u over uzelf?

Joh 1:22

Johannes

Ik ben een stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer”, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.

Joh 1:23

Priesters en Levieten

Maar als u de Messias niet bent en ook Elia niet of de profeet, waarom doopt u dan?

Joh 1:25

Johannes

Ik doop u in water met het oog op bekering. Maar Hij die na mij komt, is krachtiger dan ik. Ik ben te min om Hem zijn sandalen te brengen. Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.’

Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.

Mt 3:11,2

holy-spirit-in-fire

Holy Spirit in Fire

Verteller

Heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem lopen naar hem uit. Ze laten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, en belijden hun zonden.

Hij ziet dat velen uit de kringen van farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkomen.

Mc 1:5

Mt 3:7

Johannes

Addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat u de komende toorn kunt ontlopen? Breng liever vrucht voort waaruit bekering blijkt.

Mt 3:7-8

Farizeeën en sadduceeën

Wij hebben Abraham als vader!

Mt 3:9

Johannes

God kan van deze stenen kinderen maken voor Abraham. De bijl ligt al aan de wortel van de bomen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. De wan heeft Hij al in zijn hand, en Hij zal zijn dorsvloer opruimen; zijn graan zal Hij verzamelen in zijn schuur, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur

Mt 3:10,12

saint-john-the-baptist-alexandre-cabanel-1849-musee-fabre-montpellier

Saint John the Baptist (Alexandre Cabanel, 1849, Musée Fabre, Montpellier)

Dopelingen

Wat moeten wij dan doen?

Lc 3:10

Johannes

Wie twee stel kleren heeft, moet delen met iemand die niets heeft, en wie te eten heeft, moet hetzelfde doen.

Lc 3:11

Tollenaars

Meester, wat moeten wij doen?

Lc 3:12

Johannes

Vorder niet meer dan u is voorgeschreven.

Lc 3:13

Soldaten

En wij, wat moeten wij doen?

Lc 3:14

Johannes

Pers niemand geld af, ook niet onder valse voorwendsels, maar wees tevreden met uw soldij.

Bekeer u en laat u dopen tot vergeving van zonden!

Lc 3:14

Mc 1:4

hb_2009.252

Saint John the Baptist bearing witness (Annibale Carracci, ca. 1600-1602, The Metropolitan Museum of Art, New York)

Verteller

Jezus komt uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan om zich door hem te laten dopen. Johannes probeert Hem tegen te houden.

Mt 3:13-14

Johannes

Ik zou door U gedoopt moeten worden, en U komt naar mij?

Mt 3:14

Jezus

Laat nu maar, want zo behoren wij de gerechtigheid volledig te vervullen.

Mt 3:15

Johannes

‘Daar is het lam van God, degene die de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik zei: “Na mij komt iemand die mijn meerdere is, want vóór mij was Hij er al.” Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar omdat Hij aan Israël moest worden geopenbaard, daarom ben ik komen dopen in water.’

Joh 1:29-31

baptism-vincent-decourt-vincent-decourt

Baptism (Vincent Decourt, © Vincent Decourt)

 

Het gehele volk laat zich dopen, en zo ook Jezus.

Lc 3:21

Verteller

Als Jezus gedoopt is, komt Hij meteen uit het water. En zie, daar opent zich de hemel voor Hem en Hij ziet de Geest van God als een duif neerdalen en op Hem neerkomen. Er komt een stem uit de hemel.

Mt 3:16-17

Stem uit de Hemel

Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’

Lc 3:22

Johannes

‘Ik heb gezien hoe de Geest als een duif uit de hemel neerdaalde en op Hem bleef rusten. Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar Hij die mij gezonden had om te dopen in water, had mij gezegd: “Als je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en op Hem blijft rusten, dan weet je: Hij is degene die doopt in heilige Geest.” Ik heb het gezien, en mijn getuigenis luidt: dit is de Zoon van God.’

Joh 1:32-34

MEER BIJBELTONEEL

A.M.D.G.

Verwante onderwerpen...