Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Gewetensonderzoek

Het geweten is een speciaal soort zelfbewustzijn waardoor we naar onszelf leren kijken met de ogen van God. Als Jezus zegt “Gij zult uw naaste beminnen als uzelf”, zegt Hij dat we onszelf moeten beminnen vooraleer we onze naaste kunnen beminnen, maar wat betekent dat, jezelf beminnen? Aan zijn gebod gaat ter verduidelijking een ander vooraf: “Gij zult den Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand." Als we naar God kijken met respect, eerlijkheid, vertrouwen en openheid, kunnen we op dezelfde manier naar onszelf en onze relatie met onze naaste kijken, met de ogen van God. Want beminnen, dat is “graag zien”. Die blik is het geweten.

pdf

Lees het artikel over het Gewetensonderzoek op de blog.