Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Noveen

De kracht van gebed is herhaling. In uitzonderlijke, acute omstandigheden kan een kort schietgebedje deugd doen, maar als je je gebed diep tot in je ziel wil laten doordringen, maak je er best wat meer werk van. De traditie van onze heilige moeder de Kerk voorziet in alles, dus ook in aangepaste gebedsvormen, waarvan we er hier drie nader gaan bekijken.

church-candles

In dit artikel wordt het noveengebed belicht.

Een noveen bid je met een bijzondere intentie of om je op iets voor te bereiden. Het noveen bestrijkt negen opeenvolgende dagen en elke dag bid je een stuk van het noveen. Het is de gewoonte om op de eerste dag een noveenkaars te ontsteken, dat is een kaars die negen dagen lang dag en nacht blijft branden.

“Toen ze de stad binnenkwamen, gingen ze naar de bovenzaal waar ze gewoonlijk verbleven: Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus van Alfeüs, Simon de Zeloot en Judas van Jakobus. Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers.” (Hand 1:13-14)

Zo beschrijft Lucas in de Handelingen van de Apostelen hoe Jezus' beste vrienden samen gedurende negen dagen onafgebroken bidden na zijn Hemelvaart. Vlak voordien drukt Hij hen nog op het hart “Ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van Mij hebben gehoord” (Hand 1:4) en inderdaad, de tiende dag ontvangen zij de Heilige Geest: het is Pinksteren!

Dit apostolisch gebed heeft christenen ertoe geïnspireerd zich gedurende negen dagen in gebed voor te bereiden op een belangrijk feest of een bijzondere genade te vragen.

Enkele voorbeelden. Het pinksternoveen is vanzelfsprekend gericht tot de Heilige Geest. Het kerstnoveen is bij ons minder bekend, maar heeft zelfs zijn neerslag in het getijdengebed met de negen zogenaamde O-antifonen en wordt opgedragen aan Onze Lieve Vrouw. Daarnaast staat het iedereen vrij een noveen te bidden tot een heilige naar keuze. Een typisch noveengebed bestaat uit een reeks van negen gebedsstonden, met smeekgebed, lofzang, bezinnende teksten en meditatie.

Het noveengebed is door de Kerk nooit geformaliseerd, het gebed is deel van het levende geloof van de kerkgemeenschap. Er is dus geen ‘officiële versie’ van het noveen, maar een overvloed van verschillende versies in alle talen, voor uiteenlopende gelegenheden en gericht tot een heel myriade van heiligen.

Dit artikel kan je ook afdrukken in een mooie layout.

Verwante onderwerpen...