Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Bestaat het Kwaad?

Aan de universiteit daagde een professor zijn studenten uit met deze vraag: “Heeft God alles wat er is geschapen?” Een van de studenten antwoordde stoutmoedig: “Ja, God heeft alles geschapen!”

“God heeft alles geschapen?” vroeg de professor, met nadruk?

“Ja, meneer”, antwoordde de student.

De professor vroeg vervolgens: “Als God alles heeft geschapen, heeft Hij ook het Kwaad geschapen, want het Kwaad bestaat. Overeenkomstig het principe dat iemand gekend is naar zijn daden, is God kwaadaardig.” De student kon hem niet tegenspreken en ging terug zitten. De professor was erg ingenomen met zichzelf en vervolgde zijn betoog, fier dat hij eens te meer had aangetoond dat het christelijke geloof een mythe was.

Nu stak een andere student zijn hand op en vroeg: “Mag ik u een vraag stellen, professor?”

“Natuurlijk”, zei de professor.

De student stond op en vroeg: “Professor, bestaat de koude?”

“Wat voor een vraag is dat nu? Natuurlijk bestaat de koude. Heb je het nooit koud gehad, misschien?” De andere studenten keken hun collega spottend aan.

De student, die nog steeds rechtstond, antwoordde: “Eigenlijk meneer, bestaat koude niet. Overeenkomstig de wetten van de natuurkunde weten we dat wat wij beschouwen als koude, in werkelijkheid de afwezigheid van warmte is. Een lichaam kan maar bestudeerd worden als het energie heeft of uitstraalt en het is warmte die maakt dat een object energie kan uistralen. Het absolute nulpunt is de totale afwezigheid van warmte; alle materie wordt inert en kan met niks reageren. Koude bestaat niet. We hebben dat nodig om te beschrijven wat we voelen als we geen warmte hebben.”

De student ging nog verder: “Professor, bestaat de duisternis?”

De professor antwoordde: “Natuurlijk bestaat die.”

De student antwoordde: “Opnieuw bent u verkeerd, meneer. De duisternis bestaat evenming. Duisternis is in werkelijkheid de afwezigheid van licht. Licht kunnen we bestuderen, maar duisternis niet. We kunnen bijvoorbeeld het prisma van Newton gebruiken om het licht te breken in verschillende kleuren en de verschillende golflengtes van al de kleuren meten. Duisternis kan je niet meten. Een enkele lichtstraal die binnendringt in een wereld van duisternis, kan die verlichten. Hoe kan je weten hoe donker een bepaalde ruimte is? Je meet de hoeveelheid licht die aanwezig is. Is dat niet zo? Duisternis is een term die we gebruiken om te beschrijven wat we waarnemen als er geen licht is.”

Tenslotte vroeg de jonge man aan de professor: “Meneer, bestaat het Kwaad?”

Nu antwoordde de professor, ietwat onzeker: “Ja, zoals ik altijd al heb gezegd. We zien het elke dag als mensen zich tegenover mekaar onmenselijk gedragen. We zien het in misdaad en geweld, overal in de wereld. Dat is allemaal een manifestatie van het Kwaad.”

Hierop antwoordde de studen: “Het Kwaad bestaat niet, meneer, tenminste, het bestaat niet in zichzelf. Het Kwaad is de afwezigheid van God. Net zoals duisternis en koude is het een woord dat de mens heeft uitgevonden om de afwezigheid van God te omschrijven. God heeft het Kwaad niet gemaakt. Het Kwaad is niet zoals het geloof of de liefde, want die bestaan, net zoals licht en warmte. Het Kwaad is het resultaat van wat er gebeurt als de mens Gods liefde niet in zijn hart heeft. Het is als de koude die komt wanneer er geen warmte is of de duisternis die komt als er geen licht is.”

De professor zette zich neer.

Er wordt gezegd dat deze jongeman Albert Einstein was, in 1921.

Verwante onderwerpen...